iDive Dahab

Jowhara Hotel
Dahab, South Sinai
Egypt
Email: contact@i-dive-dahab.com
Phone: 002(0)69 3642912
Skype: iDiveDahab